REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców,
ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu
w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Pannellier.com.pl z siedzibą w 85-791 Bydgoszcz ul.
Monte Cassino 6/29, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:
554-048-27-90, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach
Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych
(serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających
Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług,
dostępny w domenie internetowej: pannellier.com.pl

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży
lub Umowę o świadczenie usług.

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających
z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż
na rzecz Nabywcy rzeczy.

5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach
wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem
jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu,
m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia
producentów towarów.

9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu,
nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez
Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

12. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul.
Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w
wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem
posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za
pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z
uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w
punkcie 4.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń
komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych
danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w
punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane
przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa
oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu,
Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów
graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout)
jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub
gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw
autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie
wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich .
Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań
zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach
internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego
loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość:

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności
dokonywania rejestracji.

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie
następujących warunków:

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego
dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b. akceptacji Regulaminu.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych
czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest
umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności
związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w
tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do
Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas
rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej
Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika,
stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku
oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W
ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień
w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku
wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny
koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych
towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług
zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru
towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez
dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

2. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik
zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania
zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z
formularzy składowych, służących do określenia:

a. adresu dostawy,

b. sposobu dostawy,

c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca
weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z
postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż
zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym
Użytkownika.

4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie
Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres
poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas
rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez
Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o
minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie
świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi
(cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych
udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty
dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz
wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez
Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów
dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych
przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie
złożonych zamówień.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar
lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie
trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą
otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już
uiszczona.

3. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby
przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych
przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie
świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu
oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na
piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy,
ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami
fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą
przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu
świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w
celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących
usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych
dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów
lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, za zgodą
Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów
wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza,
realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w
tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz
prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach
opisanych w przedmiotowej ustawie.

3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych
osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na
jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę
lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub
wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż
Sprzedawca administratorowi danych.

4. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników
są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz
przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz
informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i
organizacyjnych.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy
oraz korzystania ze Sklepu.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty
elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera,
Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument
gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych,
Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej
gwarancji.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca
będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w
terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi
– w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z
zastrzeżeniem ust. 4 lit. a poniżej.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany
jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania
przedpłaty.

4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

a. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy –
przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

b. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego
nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach
danych,

c. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie
uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

d. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez
Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą,

e. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie
mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda
ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu
miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania
przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu
spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami
nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje
się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w
godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana
wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie
Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy
sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z
zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie
nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie
poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie
poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie
usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie
45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i
jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do
konta.

4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma
możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub
okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.5 Regulaminu.

5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu
wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega
przedłużeniu na kolejny okres.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny.